ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού : Η εταιρεία Ελισάβετ Παπαχρήστου Σύμβουλοι Πωλήσεων-Υπηρεσίες Οινολογικών Μελετών, με το διακριτικό τίτλο: Allwinestories, που η έδρα της βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, διοργανώνει μαζί με το Οινοποιείο Παπαγιάννης με έδρα την Παιανία Αττικής  ηλεκτρονικά στο κοινωνικό δίκτυο Instagram την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό με σκοπό την προώθηση των προϊόντων του οινοποιείου.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών.
 3. Διάρκεια-Τρόπος Συμμετοχής-Δώρα: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη σελίδα των Διοργανωτών στο Instagram και θα διαρκέσει από τις 13/2/2023 μέχρι και τις 15/2/2023. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Instagram και να έχουν κάνει Like στο post του διαγωνισμού και ‘follow’ στη σελίδα των Διοργανωτών στο Instagram, και Tag σε comment 2 φίλους τους.

H διαδικασία του διαγωνισμού είναι η εξής:

Οι χρήστες καλούνται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μέσω  του λογαριασμού  τους στο Instagram. Οι συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: Nα κάνουν Like στο post του διαγωνισμού, να κάνουν follow:  @papagiannis_winery @allwinestories & Tag σε comment 2 φίλους τους

Στον διαγωνισμό συμμετέχει μόνο ο χρήστης που προβαίνει στις ανωτέρω ενέργειες και όχι οι φίλοι που κάνει tag. Οι φίλοι, εφόσον έχουν λογαριασμό στο Instagram και έχουν  κάνει ‘follow’ στη σελίδα των Διοργανωτών στο Instagram , μπορούν  να συμμετάσχουν οι ίδιοι στον διαγωνισμό ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Θα δοθούν 4 φιάλες των 750ml, σε 1 νικητή ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ,  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ MERLOT, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ.  Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει περισσότερο από μια φορά στο διαγωνισμό με σχόλια στη σελίδα των ανωτέρω διοργανωτών.


Για την ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα διεξαχθεί μια κλήρωση στις   15/2/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα.


Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη  φέρουν έναντι του νικητή ή τρίτου εκ της χρήσης του δώρου, πλην όμως εγγυούνται την άριστη ποιότητά του.

 1. Έγκυρη συμμετοχή: Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: α) Δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων τους ή απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του διαγωνιζόμενου ή τρίτου


(β) Έχει καταχωρηθεί στην σελίδα της Διοργανωτών στο Instagram εντός της διάρκειας διεξαγωγής του διαγωνισμού,                                                    

(γ) Είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.


(δ) Συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ως άνω,


(ε) Δεν συνιστά ενέργεια αντίθετη στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς, άσεμνο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κ.λπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια των  Διοργανωτών  να απορρίψουν  περιεχόμενο που κατά την κρίση τους  είναι ακατάλληλο. Οι συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στους Διοργανωτές.

Οι Διοργανωτές δικαιούνται να ακυρώνουν  ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχή που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.


Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία της συμμετοχής είναι μη αληθές, η συμμετοχή μπορεί να αποκλειστεί σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου.


5. Τρόπος Ανάδειξης των Νικητών: Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος, το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής κλήρωσης, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής της  ημέρας  διεξαγωγής με προηγούμενη ανακοίνωσή τους  στην σελίδα τους  στο Instagram.

Στη κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό μέχρι τις 15/2/2023 και ώρα 20:00.

6.Ενημέρωση για την κατακύρωση- Ενημέρωση για το δώρο: Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο Instagram στις 15/2/2023 και ώρα  21:00.


Οι νικητές θα πρέπει εντός μίας (1) ημέρας από την ημέρα που θα τους αποσταλεί το προσωπικό μήνυμα, να απαντήσουν  στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους, αλλιώς χάνουν  αυτομάτως το δικαίωμα στο δώρο και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα κατά την σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, κ.ο.κ. Η αποστολή του δώρου από τους διοργανωτές θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή του διαγωνισμού. Ο τρόπος αποστολής θα είναι μέσω ταχυδρομείου με έξοδα των διοργανωτών. Κατόπιν παράδοσης του δώρου στο ταχυδρομείο, οι διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν, για την κατάσταση παράδοσής του στο νικητή του διαγωνισμού.

 1. Ανάκληση προκήρυξης-Τροποποίηση όρων: Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν  την προκήρυξη του διαγωνισμού ή να τροποποιήσουν  τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του διαγωνισμού ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας της στο Instagram με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
  Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι  Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν  καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Περαιτέρω, οι  Διοργανωτές δεν ευθύνονται  για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.: Με την υποβολή συμμετοχής στο παρόντα Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συνομολογούν και αποδέχονται αυτομάτως ότι τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το σχόλιο που αναρτά έκαστος στα πλαίσια του διαγωνισμού εκχωρούνται ανεπιφύλακτα, ανέκκλητα και απεριόριστα στους Διοργανωτές, οι οποίοι αποκτούν κάθε δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται, αναπαράγουν, τροποποιούν και δημοσιεύουν σε κάθε είδους έντυπα, διαδικτυακούς τόπους και οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο διαθέτουν για τη διαφήμιση και προώθηση του διαγωνισμού, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση των συμμετεχόντων, ως τέτοιας λογιζόμενης της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή άλλη υποχρέωση έναντι αυτών. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν  καμία ευθύνη έναντι τρίτων για το περιεχόμενο  των σχόλιων το οποίο δεν θα πρέπει να είναι αντίθετο με το νόμο και τα χρηστά ήθη, και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωμάτων τρίτων σε σχέση ή εξ αφορμής του περιεχομένου των σχόλιων. Επίσης με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των διοργανωτών

 3. 9.Δήλωση Ιδιωτικότητας: Οι Διοργανωτές ενεργώντας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς τους παρέχουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τους σκοπούς εκτέλεσης του διαγωνισμού. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν τα ονόματα των νικητών σε σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω και δηλώνουν, ότι ουδεμία αξίωση έχουν για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι συμμετέχοντες και οι εξ αυτών νικητές, με τη συμμετοχή τους αναγνωρίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους είναι απαραίτητη για τον σκοπό της εκτέλεσης του διαγωνισμού και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν  αναλάβει οι  Διοργανωτές μέσω των ανακοινωθέντων όρων του διαγωνισμού, καθώς και για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή τους, εφόσον απαιτηθεί (π.χ. υποχρέωση ανακοίνωσης των δεδομένων σε δημόσιες Αρχές/Δικαστήρια σε περίπτωση παράβασης των όρων του Διαγωνισμού από συμμετέχοντες).
Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες προτίθενται να κοινοποιήσουν στην Διοργανώτρια προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, αναγνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν προηγουμένως τη συναίνεση των προσώπων αυτών και να τους ενημερώσουν για το περιεχόμενο των όρων του διαγωνισμού και της παρούσας δήλωσης, καθώς και να λάβουν την εξουσιοδότηση να κοινοποιήσουν στους  Διοργανωτές αυτά τα δεδομένα και να τους  επιτρέπουν να τα χρησιμοποιήσουν  σύμφωνα με τα εδώ προβλεπόμενα. Αναλαμβάνουν δε να απαλλάξουν από κάθε ευθύνη και να αποζημιώσουν τους Διοργανωτές και κάθε τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό τους  για κάθε ζημία ή ηθική βλάβη υποστούν από την παραβίαση των ως άνω υποχρεώσεων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που οι Διοργανωτές θα συλλέξουν στα πλαίσια του διαγωνισμού και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ για λόγους ελέγχου ταυτοπροσωπίας, λογαριασμό Instagram. Η αποστολή του δώρου s θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον νικητή του διαγωνισμού, θα γίνει από το οινοποείο Παπαγιάννη.


Στις περιπτώσεις που προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του Ε.Ο.Χ., οι Διοργανωτές εφαρμόζουν  ένα σύνολο μηχανισμών, προκειμένου να διασφαλίζουν  το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων: τυποποιημένοι συμβατικοί όροι για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, πιστοποίηση Ασπίδας Προστασίας Ιδιωτικότητας, συνιστούν ορισμένες από τις εγγυήσεις που χρησιμοποιούν οι Διοργανωτές, (ή οι ενεργούντες για λογαριασμό τους), προκειμένου να διασφαλίζουν  την προστασία των δεδομένων.

10.Οι Διοργανωτές θα τηρούν τα δεδομένα των συμμετεχόντων για ένα έτος μετά την λήξη του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου στον νικητή ή και για μεγαλύτερο διάστημα αν υπάρχει νομική υποχρέωση με την οποία οι  Διοργανωτές  οφείλουν  να συμμορφωθούν, ή η διατήρηση των δεδομένων απαιτείται για την άσκηση δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή αυτών, το δικαίωμα να περιορίσουν ή να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εάν οι Διοργανωτές προβαίνουν σε παράνομη επεξεργασία αυτών. Οι Διοργανωτές θα ανταποκριθούν στο αίτημά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τους  Διοργανωτές ή για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη εταιρεία Allwinestories αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 1. Αποδοχή των όρων: Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει αναγνώσει τους όρους και τις πολιτικές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων του από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram και τους όρους συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η συμμετοχή του συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτών. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των παρόντων όρων του διαγωνισμού και αποδοχής του δώρου και να αρνηθεί την παράδοση σε περίπτωση εναντίωσης του νικητή στα ανωτέρω. Σε τυχόν περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος την ως άνω δήλωση θα υπογράφουν οι ασκούντες τη γονική μέριμνα, ιδιότητα που θα αποδεικνύεται δι’ εγγράφων.
  12. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, θα επιχειρείται κατά αρχάς φιλική επίλυση αυτής, άλλως επίλυση με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και μόνο αν αυτή αποτύχει, έχουν δικαίωμα οι εμπλεκόμενοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 2. Δημοσιότητα: Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην σελίδα των Διοργανωτών στην ιστοσελίδα www.allwinestories.com 3T OF WINE/TASTE